Dvoryanskaya hotel location

on maps of the Serpukhov city

View a large Google map